Home page > שירות ופרטיות  > תנאי השירות
שטח פרסום

תנאי השירות

 

ברוך הבא!


אנא קבל את תנאי הסכם זה לפני השימוש באתר זה. ההורדה, ההתקנה או השימוש האחר שלך ייחשבו כקבלת ההסכם הזה ויסכימו להיות מחויבים לתנאים.
לחברת ברייט הזכות לתקן הסכם זה בכל עת בהתאם לשינויי החוקים והתקנות הרלוונטיים, תנאי ההפעלה של החברה, התאמת האסטרטגיה העסקית ומסיבות אחרות. התנאים החדשים של ההסכם יחליפו את התנאים המקוריים של אם המשתמש ימשיך להשתמש בתנאים החדשים של ההסכם, ייחשב שהוא קיבל את שינוי ההסכם.
קטינים מתחת לגיל 18 צריכים לקרוא את ההסכם הזה בליווי האפוטרופוס החוקי שלהם.


* תוכן שירות והוראות
1. חברת Bright מזכירה לך בזאת חגיגית שכל מידע, נתונים, טקסט, שמע, תמונה, גרפיקה, וידאו, מידע, מידע על רישום משתמשים או מידע אחר (להלן תוכן) המועבר על ידי שירות זה באמצעות גישה, גלישה, גישה, הודעה מיידית, דואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר, בין אם ציבורי ופרטי, יסופקו על ידי התוכן המשתמשים והמשתמשים יהיו אחראים לגישתם, הגלישה, הגישה, העברתם ושימושם.
2. אם השימוש של המשתמש בשירות זה אינו עומד בהסכם זה, לחברה מוארת יש את הזכות לעשות שיפוט עצמאי כאשר היא מגלה זאת באמצעות הודעה, דיווח וערוצים אחרים, וזכותה להפסיק באופן מיידי את חלקם או את כולם השירות הניתן למשתמש ללא הודעה מוקדמת למשתמש.

* בעלות
1. ללא הסכמת החברה המוארת, חומרי האתר לא ישוחררו באופן ישיר או עקיף, יושמעו, יכתבו מחדש או יופצו מחדש לצורך השמעה או פרסום, או שישמשו לכל מטרה מסחרית אחרת בכל מדיה שהיא.
2. מחויבות המשתמש:
(1) משתמשים אינם רשאים להשתמש באתר זה תוך הפרה של חוקים, תקנות ומדיניות לאומיים, כולל אך לא מוגבל למידע הבא:
(א) בניגוד לעקרונות היסוד שנקבעו בחוק;
(ב) סיכון הביטחון הלאומי, גילוי סודות המדינה, ערעור כוח המדינה וערעור האחדות הלאומית;
(ג) נזק לכבוד ולאינטרסים הלאומיים;
(ד) הסתה לשנאה לאומית ואפליה וחותרת תחת האחדות הלאומית;
(ה) חבלה במדיניות הדת של המדינה ודוגלת בכפירה ובאמונות טפלות פיאודליות;
(ו) הפצת שמועות, שיבוש הסדר החברתי וחתר היציבות החברתית;
(ז) הפצת גסויות, פורנוגרפיה, הימורים, אלימות, רצח, טרור או פשע;
(ח) העלבת או השמצת אחרים והפרת זכויותיהם ותחמי העניין הלגיטימיים שלהם;
(א) תכנים אחרים האסורים על פי חוקים ותקנות מנהליות.
(2) משתמשים אינם מורשים להשתמש במערכת שירותי הרשת לכל מטרה לא חוקית
(3) משתמשים לא ישתמשו בשירותים בהירים כדי לעסוק בפעילויות הבאות:
(א) כניסה לרשת מידע ממוחשבת או שימוש במשאבי רשת מידע למחשב ללא רשות;
(ב) מחיקה, שינוי או הוספת פונקציות רשת מידע ממוחשבות ללא אישור;
(ג) מחיקה, שינוי או הוספה של נתונים ותוכניות היישום המאוחסנות, מעובדות או מועברות ברשת המידע המחשב ללא אישור;
(ד) ביצוע או התפשטות של תוכניות הרסניות במכוון, כגון וירוסי מחשב;
(ה) התנהגויות אחרות המסכנות את האבטחה של רשת מידע במחשב.

* הגנה על קניין רוחני
אם משתמשים מורידים וצופים בתוכן, עליהם לוודא שפרסום ויישום התוכן עומדים במדיניות הזכויות היוצרים הרלוונטית בחוקים והתקנות הרלוונטיים הרלוונטיים, כולל אך לא רק:
1. עם קבלת הודעת ההפרה, המשתמש ימחק או יאסור לאלתר גישה לתוכן ההפרה של ההצהרה, ובמקביל לפנות למי שמסר את ההודעה למידע נוסף.
2. המשתמש יודע ומסכים כי החברה תטפל בהודעת ההפרה המוסמכת שהונפקה על ידי הצד השלישי בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיים, תמחק או תאסור את תוכן ההפרה של ההצהרה כנדרש, ותנקוט ויישם מדיניות מתאימה, כך לבטל הפרה חוזרת בתנאים המקבילים.

*הגנת הפרטיות
אנו מכבדים באופן מלא את ההגנה על המידע האישי של המשתמשים. לאור הייחודיות של שירותי הרשת, המשתמשים מסכימים שיש לנו את הזכות לשנות, להפריע או להפסיק חלק משירותי הרשת או את כולם בכל עת. אם השינוי, הופרע או שירות הרשת המופסק שייך לשירות רשת בחינם, אין צורך ליידע את המשתמש ואין צורך לשאת באחריות כלשהי כלפי כל משתמש או צד שלישי כלשהו.

*אחרים
1. ככל שמותר על פי החוקים והתקנות החלים, זכות הפרשנות הסופית של הסכם זה שייכת לחברה מבריקה.
2. הסכם זה פורסם וייכנס לתוקף. לחברת ברייט הזכות לשנות את תוכן הסכם זה בכל עת. למשתמשים הזכות להפסיק להשתמש בשירות הרשת אם הם משנים את התנאים הרלוונטיים של הסכם זה.
3. הסכם זה מהווה את הסכמתם המלאה של שני הצדדים בעניינים המוסכמים ובעניינים קשורים אחרים בהסכם זה. למעט הוראות הסכם זה, לא ניתנות זכויות אחרות לכל צד בהסכם זה.
4. אם הוראה כלשהי בהסכם זה אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה כולה או חלקית מכל סיבה שהיא, יתר ההוראות בהסכם זה יישארו תקפות ומחייבות.